Ekostavivo

Reklamační řád

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.
 2. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
 3. Kupující může uplatnit reklamaci
  • Písemně emailem na adrese info@ekostavivo.cz nebo
  • Vyplněním reklamačního formuláře na internetových stránkách prodávajícího nebo
  • Po předchozí telefonické dohodě osobně na adrese prodávajícího: Jiří Lodr, Osvračín 37, 345 61 Staňkov
 4. Kupující je při podávání reklamace povinen:
  • Prokázat zakoupení zboží (daňový doklad/faktura)
  • Podrobně popsat závadu, případně s fotografií
  • Určit požadovaný způsob vyřízení reklamace (např. oprava zboží, výměna zboží, vrácení peněz)
 5. Na základě předložených dokumentů vystaví prodávající kupujícímu doklad o přijetí reklamace.
 6. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.
 7. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:
  • opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
  • neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,
  • poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
  • poškození nadměrným zatěžováním,
  • poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).
 8. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno.  Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta. Adresu pro zaslání vadného zboží k opravě nebo výměně sdělí prodávající kupujícímu společně s vyjádřením k reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů od přijetí reklamace.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 8.3.2012. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.
 2. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
 3. Kupující může uplatnit reklamaci
  • Písemně emailem na adrese info@ekostavivo.cz nebo
  • Vyplněním reklamačního formuláře na internetových stránkách prodávajícího nebo
  • Po předchozí telefonické dohodě osobně na adrese prodávajícího: Jiří Lodr, Osvračín 37, 345 61 Staňkov
 4. Kupující je při podávání reklamace povinen:
  • Prokázat zakoupení zboží (daňový doklad/faktura)
  • Podrobně popsat závadu, případně s fotografií
  • Určit požadovaný způsob vyřízení reklamace (např. oprava zboží, výměna zboží, vrácení peněz)
 5. Na základě předložených dokumentů vystaví prodávající kupujícímu doklad o přijetí reklamace.
 6. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.
 7. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:
  • opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
  • neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,
  • poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
  • poškození nadměrným zatěžováním,
  • poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).
 8. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno.  Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta. Adresu pro zaslání vadného zboží k opravě nebo výměně sdělí prodávající kupujícímu společně s vyjádřením k reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů od přijetí reklamace.
Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.1.2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.